Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Arbetslöshetsersättning

I denna video ser du hur man skickar in en tidrapport via Mina sidor:

 

I första hand ska du alltid skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan. Om ett arbetsgivarintyg bara kan skaffas med stora svårigheter, får arbetsförhållandena och övriga uppgifter styrkas på annat sätt.

Om du har svårt att få arbetsgivarintyg från din tidigare arbetsgivare, kontakta a-kassan så informerar vi dig om vilka handlingar du istället kan behöva skicka in.

När du är arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ersättning från a-kassan. Skulle det finnas något som hindrar dig från att ta arbete ska hindret undanröjas så snart det går. Det innebär att du inte har rätt att kräva att få ett arbete inom ett visst yrkesområde. Du har heller inte rätt att begränsa ditt sökområde geografiskt.

Om du utan godtagbara skäl tackar nej till jobberbjudande eller ett arbetsmarknadspolitiskt program, beter dig på ett sätt som uppenbarligen orsakar att du inte blir erbjuden en anställning eller på annat sätt förlänger din arbetslöshet blir du avstängd i fem dagar. Händer detta flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i tio dagar och tredje gången 45 dagar. Fjärde gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Observera att om du tackar nej till jobbgarantin för ungdomar så förlorar du omgående din rätt till ersättning.  

Ersättningens storlek beror på:

- Antalet arbetade timmar.
- Vilken genomsnittlig inkomst du haft under de senaste tolv månaderna.
- Hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta.
- Hur många timmar per vecka du är arbetslös.

Den högsta ersättningen är 1200 kronor per dag innan skatt under de första 100 ersättningsdagarna om du har tjänat 33 000 per månad innan du blev arbetslös kan du få ut 80 % av din lön från a-kassan. Därefter sänks taket för ersättningen till 1000 kronor per dag innan skatt.  Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig och räknas som pensionsgrundande inkomst. Gränserna för dagpenningen sätts av regeringen och kan inte påverkas av arbetslöshetskassan.

Du kan maximalt få ersättning för fem dagar per vecka, i genomsnitt 22 dagar per månad.

Hur många ersättningsdagar du har rätt till beror på hur många timmar du är arbetslös i förhållande till din genomsnittliga arbetstid per vecka, eller i vissa fall i förhållande till hur mycket du kan och vill arbeta per vecka. Hur genomsnittliga arbetstiden per vecka ska beräknas framgår av avsnitt 6. Antalet ersättningsdagar som du har rätt till framgår av en omräkningstabell som regeringen fastställer.

Om du utan giltig anledning självmant lämnar, eller orsakar att du får lämna ett jobb eller arbetsmarknadspolitiskt program blir du avstängd från rätten till ersättning i 45 dagar (20 dagar om jobbet eller programmet skulle ha pågått i högst 10 dagar). Detsamma gäller för företagare som upphör med en verksamhet som är lönsam. Händer detta fler gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd i ytterligare 45 dagar. Händer det en tredje gång förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Om du väljer att lämna ett arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program ska du alltid meddela a-kassan. A-kassan utreder om du ska stängas av från ersättning. För att slippa avstängning krävs mycket starka skäl, t.ex. att en läkare intygar att det inte är lämpligt att du jobbar kvar pga. hälsoskäl.

Tid med avgångsvederlag/avgångspension räknas som arbetad tid och det går därför inte att få ersättning under denna tid. För att a-kassan ska kunna räkna ut hur lång tid ditt avgångsvederlag/avgångspension motsvarar i arbetad tid, behöver vi få in uppgörelsen om avgångsvederlaget/avgångspensionen och ett arbetsgivarintyg på de senaste 12 arbetade månaderna samt eventuella kompletteringsblanketter. Du kommer därefter att få ett beslut om exakt hur länge avgångsvederlaget beräknas räcka.

Alla ersättningar som betalas ut i samband med att en anställning upphör räknas som ett avgångsvederlag. Detsamma gäller om uppgörelsen innebär att företaget sätter in pengar i en pensionslösning som ska falla ut vid ett senare tillfälle. Summan för pensionslösningen jämförs med ett avgångsvederlag och du blir avstängd från ersättning under visstid. Du är även skyldig att informera a-kassan om du tar ut pension innan din 65 års dag.

Observera!
Tänk på att du måste vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande, för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). För mer information kontakta Försäkringskassan.

Din första arbetslösa dag är det viktigt att du är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Detta gör du enklast genom att skriva in dig på Arbetsförmedlingens webbplats

När vi fått in alla handlingar vi behöver och ditt ärende är komplett, handläggs det så fort som möjligt. Beslut kan tidigast fattas en vecka från det att du blev arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Tidrapport för en vecka måste ha inkommit innan beslut kan fattas. Tidrapport/kassakort är själva ansökan om ersättning. När ärendet är klart får du ett beslut och kan se datum för din första utbetalning på Mina sidor.

Vanligtvis betalas ersättningen ut på torsdagar, detta förändras när veckan innehåller helgdagar. Körning av ersättning görs natten mellan måndag och tisdag varje vecka. Detta under förutsättning att du har beviljats ersättning och löpande inkommer med tidrapporter.

Utbetalningen sker på torsdagen påföljande vecka, efter det att du fått din ansökan godkänd. Med undantag om det finns någon helgdag mitt i veckan.

Utbetalning sker via Swedbank. Om du har konto i en annan bank vänder du dig till Swedbank för att få pengarna till önskat konto. Har du e-leg/bankID eller Mobilt bankID kan du själv anmäla till vilken bank och konto du vill ha din ersättning.

Om Swedbank inte har något kontonummer till dig kommer din första utbetalning på en utbetalningsavi som skickas hem till dig. Längst ner på utbetalningsspecifikationen kan du se vilket konto pengarna kommer att sättas in på, eller om de skickas via en avi (avin kommer i ett separat brev).

Normalt är en ersättningsperiod 300 dagar. Om du har barn som är under 18 år när den 300:e dagen infaller så förlängs perioden med ytterligare 150 dagar, alltså totalt 450 dagar. Även dagar med aktivitetsstöd räknas in i ersättningsperioden. Aktivitetsstöd får du när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Ersättningen betalas ut fem dagar per vecka om du är helt arbetslös.

Du får ingen ersättning för de två första dagarna, de är så kallade karensdagar. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod du påbörjar. Karensdagarna räknas inte av från de 300 ersättningsdagarna.
Detta är lagstyrt och gäller alla som får en ny ersättningsperiod.

Timanställning/intermittent anställning

Tidrapporterna ska redovisas dag för dag. Om du har varit helt arbetslös en dag, rapporterar du detta med ett kryss i aktuell ruta under kolumnen ”Arbetslös”. Om du har arbetat ska du rapportera antal timmar i kolumnen för ”Arbete”.

 

Allt arbete ska rapporteras den dagen arbetet utförs eller lön utgår för.

 

Deltidsarbete

Om du har en fastställd anställningsform på deltid så ska du rapportera anställningens omfattning på tidrapporten, till exempel anställd på deltid 32 timmar per vecka vilket motsvarar 80 procent, så ska du endast rapportera 80 i rutan för sysselsättning, inga arbetade timmar.

 

Om anställningen börjar en måndag så ska du rapportera enbart anställningens omfattning. Om anställningen börjar mitt i en vecka eller upphör mitt i en vecka så ska endast arbetade timmar rapporteras som arbetad timmar per dag, inget i rutan för sysselsättning.

 

Observera att, semester/sjukdom/förhindrad/mertid/övertid samt extra arbete ska rapporteras  utöver anställningens omfattning på aktuell dag. Anställningens omfattning ska rapporteras varje vecka oavsett hur arbetsschemat ser ut. Till exempel arbete en vecka, ledig en vecka så ska anställningens omfattning ändå rapporteras varje vecka.

 

Heltidsarbete

Om anställningen börjar/slutar mitt i en vecka ska du rapportera 8 timmars arbete på tidrapporten från och med den dagen anställningen påbörjas/upphör. Under lördag och söndag ska du rapportera arbetslös för att ersättning ska utbetalas under de arbetslösa dagarna den veckan.

 

Fyll i semester på din tidrapport den tid då du har semester. Semesterdagar är alltid hela dagar. Har du semester en vecka från ditt deltidsarbete har du inte rätt till ersättning denna vecka.

Du anmäler till Försäkringskassan om du är sjuk/hemma med sjukt barn eller på något annat sätt inte står till arbetsmarknadens förfogande och behöver söka ersättning från Försäkringskassan. På tidrapporten fyller du i vilka dagar och i vilken omfattning du haft föräldrapenning. Dina uppgifter på tidrapporten behöver stämma överens med de uppgifter du lämnat till Försäkringskassan.

Du har inte rätt till ersättning från både Försäkringskassan och arbetslöshetskassan för samma tid. Kontrollera därför dina tidrapporter noga för att inte riskera återkrav av din ersättning.

 

Du kan ta ut föräldrapenning under lördag och söndag jämsides med ersättning från a-kassan. Du behöver redovisa dessa dagar på tidrapporten.

Du är skyldig att informera a-kassan om du har någon form av pension.
I samtliga fall minskas din ersättning. Detta sker om du har allmän pension eller tjänstepension. Avdrag per dag från din ersättning görs med 1/22 av den pension du får per månad. 

Vad händer om något förändras med din pension 
Du behöver meddela a-kassan om ditt pensionsbelopp ändras eller om du återkallar din pension. Detta är viktigt eftersom ditt pensionsavdrag från din ersättning kan komma att ändras. Om du återkallar din pension upphör a-kassan att göra avdrag från din ersättning.

Du kan börja ta ut pengar från ditt privata pensionssparande utan att det påverkar din ersättning.

Den som har ersättning från a-kassan kan under vissa omständigheter studera upp till 50 % på deltid eller på distans, under högst 20 veckor per ersättningsperiod utan att ersättningen påverkas. För att a-kassan ska kunna avgöra om du har rätt att studera under arbetslösheten behöver du ansöka om detta via Mina sidor. För att vara säker på att du kan få ersättning samtidigt som du studerar på deltid bör du kontakta oss före studiestart.

Undantagsvis kan du även få ersättning samtidigt som du studerar mer än 50 % men då krävs bland annat att du gjort detta jämsides med ett heltidsarbete i minst 15 veckor före arbetslösheten.

Om du finansierar, eller har finansierat, dina studier med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN, så saknas i regel rätt till ersättning. 

I arbetslöshetsförsäkringen är en egen företagare någon som

  • Varit personligt verksam i rörelsen och

  • Bedriver näringsverksamhet självständigt och yrkesmässigt

  • Haft väsentligt inflytande över rörelsen

Om du uppfyller de 3 kriterierna ovan så bedöms du vara företagare.

Kan jag få ersättning under tillfälligt uppehåll i eget företag?

Om du inte vidtar några åtgärder i ditt företag kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas, trots att hela verksamheten finns kvar, kan nyttjas som oftast var femte år från det att du startar upp din verksamhet igen. Om du behöver ansöka om ersättning på nytt, och det inte gått fem år sedan du startade upp ditt företag igen, måste din verksamhet upphöra definitivt.

 

Kan jag få arbete i eget företag godkänt som extraarbete?

Företag som du har drivit vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader kan i vissa fall räknas som ett extraarbete. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning.

Inkomsten från företaget får inte överstiga 2 190 kronor per vecka.

 

Kan jag behålla ersättningen samtidigt som jag arbetar i ett företag på deltid?

Du kan få behålla företag som du har drivit vid sidan om ett deltidsarbete och få ersättning samtidigt om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du har varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du har haft företaget i minst 6 månader och att du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag.

Om du startar ett nytt företag medan du får ersättning kan du förlora rätten till ersättningen.

Du kan normalt inte arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassan. Detta gäller även för dig som tar uppdrag och fakturerar via faktureringsbolag till exempel Frilans Finans. Det enda undantaget är företag eller uppdrag som du fått godkänt som deltidsföretag eller bisyssla när du sökte ersättning.

Företag som du har drivit vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader kan i vissa fall räknas som godkänt extraarbete. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning.

Du kan också få behålla företag som du har drivit vid sidan om ett deltidsarbete och få ersättning samtidigt om du förlorar ditt deltidsarbete. Förutsättningen är att du har varit deltidsanställd minst 17 timmar i veckan, att du har haft företaget i minst 6 månader och att du har arbetat högst 10 timmar i veckan i ditt företag.

Du har rätt att ompröva kassans beslut inom två månader från den dag du fått beslutet. Du skriver vad du tycker är felaktigt i beslutet och vilken ändring du vill ha. Glöm inte att skriva ditt namn och personnummer.

Skicka din omprövning till kassans adress: Pappers A-kassa, Box 1127, 111 81 Stockholm.

Om du utan godtagbara skäl inte medverkar till att upprätta en individuell handlingsplan, inte lämnar in aktivitetsrapporten i tid, missar ett inbokat möte hos Arbetsförmedlingen, låter bli att söka anvisade jobb eller inte aktivt sökt lämpliga jobb får du en varning första gången. Händer det flera gånger inom samma ersättningsperiod blir du andra gången avstängd från ersättning i en dag, tredje gången i fem dagar och fjärde gången i tio dagar. Femte gången förlorar du rätten till ersättning tills du uppfyller ett nytt arbetsvillkor.

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller just för dig innan du reser.

Du kan inte kan vara försäkrad mot arbetslöshet i två länder samtidigt. När du börjar arbeta i ett annat EU/EES-land är det viktigt att du ser till att du från början omfattas av landets försäkring.

Ansök på nytt om medlemskap hos oss om du flyttar hem till Sverige eller om din anställning upphör.

Sveriges A-kassor ger ut en informationsskrift om vad som gäller, du kan läsa det här!

Tveka inte att kontakta oss om du planerar att åka utomlands eller när du är på väg tillbaka, för att få reda på vad som gäller i just ditt fall.

Det är IAF som utfärdar det intyg som visar rätten till ersättning för en person som uppfyller villkoren för att söka arbete i en annan medlemsstat med arbetslöshetsersättning från Sverige. En arbetssökande som vill utnyttja möjligheten behöver då ansöka om detta hos IAF. Ansökningsblanketten består av olika delar som ska fyllas i av den sökande, av a-kassan och av Arbetsförmedlingen. Den sökande ska därefter skriva under ansökan och skicka den till IAF. Ansökan ska göras före avresan.

IAF bedömer om den sökande uppfyller villkoren och fattar beslut. Om ansökan beviljas utfärdas ett dokument benämnt U2, som visar rätten till ersättning när personen söker arbete i det andra landet. Om ansökan avslås fattas ett avslagsbeslut som skickas till den sökande. Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätt.

När den sökande anländer till den andra medlemsstaten ska hen lämna dokumentet U2 till Arbetsförmedlingen där. Om den sökande inte har dokumentet med sig kan institutionen i den andra medlemsstaten kontakta den behöriga staten och få de upplysningar som behövs.

60 veckorsregeln

Om din arbetstid minskar eller du får ett deltidsarbete under arbetslösheten, kan du få arbetslöshetsersättning för den tid du är arbetslös.

Maximalt 60 ersättningsveckor i kombination med deltidsarbete 
När du arbetar deltid kan du få ut högst 60 ersättningsveckor per ersättningsperiod. 
Om du fortsätter att arbeta deltid efter att de 60 veckorna med deltidsarbete är förbrukade, kan du endast få ersättning för de ersättningsveckor då du är helt arbetslös.

60 veckorsregeln gäller både för anställd och deltidsföretagare 
Regeln om högst 60 deltidsveckor samtidigt med ersättning gäller även de som har ett deltidsföretag (17/10).

Ensamstående med barn under 18 år 
Du som är ensamstående med barn under 18 år kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när du har förbrukat dina 60 deltidsveckor. Begränsningsregeln gäller endast dagar med ersättning från a-kassan, inte dagar med aktivitetsstöd. Anvisningen görs av Arbetsförmedlingen.

Sagt upp dig själv från ett deltidsarbete 
Om du säger upp dig själv efter att du har förbrukat dina 60 veckor vid deltidsarbetslöshet, anses du ha giltig anledning att göra detta, om inkomsten av deltidsarbetet kommer att understiga ersättningen per dag som arbetssökande på heltid.

Beslut kan tidigast fattas en vecka från det att du blev arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Tidrapport för en vecka måste ha inkommit innan beslut kan fattas. Tidrapport är själva ansökan om ersättning.

Om du är permitterad kan du inte få arbetslöshetsersättning från a-kassan. Det beror på att din anställning inte har upphört och du anses därför inte vara arbetslös.        

Till dig som ska lämna ett arbetsgivarintyg och har varit korttidspermitterad.

För att undvika förlängd handläggningstid bör du och arbetsgivaren tänka på följande när arbetsgivarintyget fylls i:

 

  • A-kassan behöver ett arbetsgivarintyg med styrkt arbete som utförts under 13 månader före korttidspermitteringen.
  • Ett separat arbetsgivarintyg för tiden med korttidspermittering behöver även fyllas i av arbetsgivaren. Tänk då på att ange timmar och procent av  heltid vid punkt 4 samt faktiskt arbetad tid vid punkt 11.
  • Om korttidspermitteringen bestått av fler omfattningar (t.ex. 60%, 80% osv.) behöver arbetsgivaren fylla i ett separat arbetsgivarintyg per omfattning.
  • Om du blivit uppsagd under tiden med korttidspermittering, och får ordinarie lön under uppsägningstiden, behöver mellanskillnaden redovisas som lönetillägg av arbetsgivaren.