Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Dataskyddspolicy för Pappers arbetslöshetskassa

Pappers arbetslöshetskassa är engagerad i att skydda den personliga integriteten för våra medlemmar och andra personer vars personuppgifter vi behandlar. Denna dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar och regler.

Personuppgiftsansvarig

Pappers arbetslöshetskassa org. nr. 802005-4980, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in och används inom organisationen.

Syfte med behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Administrering av medlemskap.
 • Utbetalning av ersättning till medlemmar.
 • Uppfyllande av rättsliga skyldigheter enligt arbetslöshetsförsäkringslagen och andra tillämpliga lagar och föreskrifter.
 • Kommunikation med medlemmar och besvarande av deras förfrågningar.
 • Förebyggande av bedrägeri och missbruk.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ovanstående ändamål. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • Namn och kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-postadress).
 • Ekonomisk information (inkomstuppgifter, bankuppgifter).
 • Arbetsrelaterad information (anställningshistorik, arbetsgivare).
 • Medicinsk information (vid sjukskrivning eller rehabilitering).
 • Uppgifter om utbildning och kompetens.

Laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter med stöd av olika lagliga grunder, inklusive avtal, rättslig skyldighet, samtycke och berättigat intresse. Vi följer alltid tillämpliga lagar och regler vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsprinciper

Vi följer de grundläggande dataskyddsprinciperna för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och lagligt sätt. Det inkluderar principer som rättvisa, transparens, ändamålsbegränsning, minimering av uppgifter, riktighet, lagringsskyldighet och integritet samt skydd av medlemmars uppgifter.

Dataskyddsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller ändring. Det inkluderar säkerhetsåtgärder som kryptering, åtkomstkontroll och regelbunden säkerhetsöversyn.

Delning av personuppgifter

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter, såsom myndigheter och försäkringsbolag, i enlighet med lagliga krav och för att uppfylla våra ändamål. Vi kommer inte att sälja eller överföra personuppgifter till tredje parter för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, radering av, begränsning av eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att dra tillbaka eventuellt samtycke som du har lämnat.

Dataskyddsförfrågningar och kontaktinformation

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på följande kontaktuppgifter:

 • Jerker Eliasson, Olof Palmes gata 11, 111 37 Stockholm, 073-220 23 11, [email protected]

Ändringar i dataskyddspolicyn

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras och ändras när det behövs. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats.

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast 29 september 2023.

 

Pappers arbetslöshetskassa org. nr. 802005-4980, Olof Palmes gata 11, 111 37 Stockholm, 08-796 61 10