Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar en viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring.

Vill du läsa mer om arbetslöshetsförsäkringen kan du göra det här.

Arbets- och medlemsvillkor

För att vara ersättningsberättigad till inkomstrelaterad ersättning, måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv sammanhängande månader.
Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 60 timmar per månad i sex månader inom en tolvmånaders period.

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret genom huvudregeln, prövas din ansökan enligt alternativregeln, som innebär att du ska ha arbetat minst 40 timmar per månad i sex sammanhängande månader och sammanlagt minst 420 timmar. 
Som förvärvsarbete räknas också tid med föräldrapenning eller fullgjord totalförsvarsplikt. 

Inkomstbaserad ersättning

Du ska uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Högsta dagpenningen som betalas ut är 1 200 kronor per dag brutto under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 201-300 i ersättningsperioden är den högsta dagpenningen 1 000 kronor per dag brutto, detsamma gäller dig som har barn under 18 år (dag 301-450).

Rätt till grundersättning

Om du är medlem i en a-kassa och endast uppfyller ett arbetsvillkor, kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen är då högst 510 kronor per dag. Du kan få högsta grundersättning om du arbetat heltid under de senaste tolv arbetade månaderna. Har du inte arbetat heltid under tolv månader, sänks ersättningen motsvarande din arbetade tid. 

Ersättningsperiod

Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning beviljar arbetslöshetskassan dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättning betalas högst ut för fem dagar per vecka. Som ersättningsdagar räknas även de dagar då du får aktivitetsstöd. Innan ersättning betalas ut första gången, har du en karens på två ersättningsdagar. Karensen dras en gång per ersättningsperiod.
För att få en ny ersättningsperiod skall du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Ersättning per dag

Högsta ersättning per dag som betalas ut är 1 200 kronor brutto, om du har rätt till inkomstbaserad ersättning. För att få 1 200 kronor per dag skall din tidigare genomsnittliga inkomst ha varit minst 33 000 kronor per månad.
Ersättning per dag är 80 procent av tidigare inkomst under ersättningsdag 1 - 200. Observera att taket är 1 200 kronor de 100 första dagarna, därefter blir taket 1 000 kronor per dag från dag 101. Dag 201  - 300 är ersättning per dag 70 procent av tidigare inkomst. Ersättningen utbetalas ut för högst fem dagar per vecka och är skattepliktig inkomst. Grundersättningen är 510 kronor per dag om du arbetat heltid innan du blev arbetslös.

Höjning av ersättning per dag under pågående ersättningsperiod 

- Efter det att förbundens löneförhandlingar avslutats. 
- Om du haft ett sammanhängande avbrott på minst 25 veckor på grund av arbete görs en prövning om din genomsnittliga arbetstid och inkomst kan höjas.

Vad händer när min ersättningsperiod är slut 

Om du fått information från oss att du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor behöver du ta kontakt med din arbetsförmedlare som kan besluta om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin som är ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du blir inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet motsvarar 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst om du fortsätter att vara medlem hos oss. Om du avslutar ditt medlemskap påverkar det ersättningen från Försäkringskassan.