Hoppa till innehåll
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Företagare

Företagarbegreppet är kopplat till inkomstskattelagen. Med företagare avses en fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och som han eller hon personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över.

Fortsatt engagemang efter överlåtelse av verksamhet

En företagare betraktas inte som arbetslös efter överlåtelse av verksamhet om han eller hon fortsätter att arbeta i verksamheten eller har ett fortsatt väsentligt inflytande över verksamheten.

Åtgärder på grund av force majeure och av ideell karaktär

Nödvändiga åtgärder som vidtagits i verksamheten på grund av oförutsedda händelser och arbete av ideell karaktär anses inte utgöra personligt utfört arbete.

Arbetslös företagare

Om du återupptar verksamheten upphör din rätt till ersättning. Har du fått ersättning under ett tillfälligt uppehåll och därefter återupptar verksamheten kan ersättning inte beviljas förrän du på nytt upphör med verksamheten.

Nya regler från och med 2024

Under Covid-19-pandemin infördes ett undantag för företagare att inte ha någon begränsning på antal gånger man kan lägga sitt företag som vilande. Detta undantag gäller till och med den 31 december 2023.

Från och med 1 januari 2024 kan du som företagare lägga ditt företag som vilande med en begränsning till en gång var tredje år.

Godkänt extraarbete

Ett företag som bedrivits vid sidan om ett heltidsarbete i minst tolv månader kan i vissa fall godkännas som ett godkänt extraarbete. Ett godkänt extraarbete påverkar inte ersättningen från a-kassan.

Ifall du genom ditt företag har tillräckligt hög inkomst kan ett avdrag från arbetslöshetsersättning komma att göras.

Beräkning av ersättning för företagare

Genomsnittlig inkomst ska grundas på den senast beslutade taxeringen, eller om det är förmånligare för företagaren, på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de två taxeringsår som föregått inkomståret i den senaste taxeringen. En sökande som inom 24 månader från det att företaget startades, lägger ned sin verksamhet, kan under vissa förutsättningar få sin ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning istället för inkomster från företaget.

Deltidsföretag

Om man bedriver verksamhet i eget företag och samtidigt arbetar i en deltidsanställning, finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få ersättning om man blir arbetslös från deltidsanställningen. Det som då krävs är att anställningen ska ha omfattat minst 17 timmars arbete per vecka och att verksamheten i företaget har bedrivits under högst 10 timmar per vecka. Verksamheten i företaget ska ha bedrivits minst sex månader jämsides med deltidsanställningen och inkomsten från företaget får inte ha överstigit tre gånger den högsta ersättningen per dag före skatt, vilket för närvarande innebär 3 600​ kronor per vecka. Dessutom får verksamheten i företaget inte utökas i samband med arbetslösheten. Arbetade timmar i företaget ska rapporteras på tidrapporten och detta påverkar deltidsveckorna.