Hoppa till innehåll

Ersättning

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar en viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en frivillig inkomstrelaterad försäkring och en grundförsäkring.

Arbetsvillkor och medlemsvillkor

För att vara ersättningsberättigad till inkomstrelaterad ersättning, måste du uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor. Medlemsvillkoret innebär att du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader.
Arbetsvillkoret innebär att du ska ha arbetat minst 60 timmar per månad i 6 månader inom en 12 -månaders period (huvudregel). 
Om du inte uppfyller arbetsvillkoret genom huvudregeln, prövas din ansökan enligt alternativregeln, som innebär att du ska ha arbetat minst 40 timmar per månad i 6 sammanhängande månader och sammanlagt minst 420 timmar. 
Som förvärvsarbete räknas också: tid med föräldrapenning eller fullgjord totalförsvarsplikt (max 2 månader tillsammans med arbete i 4 månader, med minst 40 timmar föräldrapenning och minst 330 timmar förvärvsarbete). 

Inkomstbaserad ersättning

Du ska uppfylla både medlemsvillkor och arbetsvillkor för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Högsta dagpenningen som betalas ut är 1 200 kronor per dag brutto under de första 100 ersättningsdagarna. Från dag 201-300 i ersättningsperioden är den högsta dagpenningen 1 000 kronor per dag brutto, detsamma gäller dig som har barn under 18 år (dag 301-450).

Rätt till grundersättning

Om du är medlem i en a-kassa och endast uppfyller ett arbetsvillkor, kan du ha rätt till grundersättning. Ersättningen är då högst 510 kronor per dag. Du kan få högsta grundersättning om du arbetat heltid under de senaste 12 arbetade månaderna. Har du inte arbetat heltid under 12 månader, sänks ersättningen motsvarande din arbetade tid. 

Ersättningsperiod

Om du uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning beviljar arbetslöshetskassan dig en ersättningsperiod på 300 ersättningsdagar. Ersättning betalas högst ut för fem dagar per vecka. Som ersättningsdagar räknas även de dagar då du får aktivitetsstöd. Innan ersättning betalas ut första gången, har du en karens på 6 ersättningsdagar. Karensen dras en gång per ersättningsperiod.
För att få en ny ersättningsperiod skall du ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Ersättning per dag

Högsta ersättning per dag som betalas ut är 1 200 kronor brutto, om du har rätt till inkomstbaserad ersättning. För att få 1 200 kronor per dag skall din tidigare genomsnittliga inkomst ha varit minst 33 000 kronor per månad.
Ersättning per dag är 80 procent av tidigare inkomst under ersättningsdag 1 - 200. Observera att taket är 1 200 kronor de 100 första dagarna, därefter blir taket 1 000 kronor per dag från dag 101. Dag 201  - 300 är ersättning per dag 70 procent av tidigare inkomst. Ersättningen utbetalas ut för högst fem dagar per vecka och är skattepliktig inkomst. Grundersättningen är 510 kronor per dag om du arbetat heltid innan du blev arbetslös.

Förlängd ersättningsperiod

Har du förbrukat 300 ersättningsdagar och har barn under 18 år får du ytterligare 150 ersättningsdagar. Du får förlängningen om du fortfarande är arbetssökande när dina 300 ersättningsdagar tar slut. Du behöver inte ansöka om dessa dagar utan det bevakar a-kassan åt dig. Om du är förälder men inte vårdnadshavare så måste du skicka in ett födelsebevis från Skatteverket för att styrka att du är förälder till barn under 18 år. Fortsätt att skicka in din tidrapport/kassakort och töm dina nuvarande dagar, först därefter får du information om förlängd ersättning.

Tidsbegränsning för ansökan

Tänk på att tidrapporten/kassakortet för en viss vecka måste ha nått oss inom nio månader från den sista dagen på tidrapporten/kassakortet. Kommer tidrapporten/kassakortet för sent till oss kan du inte få ersättning för den veckan.

Genomsnittlig arbetstid

Den genomsnittliga arbetstiden kan aldrig bli mer än 40 timmar per vecka. Kassan räknar ut din genomsnittliga veckoarbetstid, från det att du anmält dig på Arbetsförmedlingen och 12 senaste månader bakåt i tiden. De 12 månaderna kan förlängas bakåt i tiden, läs mer under överhoppningsbar tid.

Tid som jämställs med arbetad tid

Semester, ledighet med helt eller delvis bibehållen lön, avgångsvederlag, lönegaranti, ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön jämställs med förvärvsarbete och kan ingå i ett arbetsvillkor. Subventionerade anställningar är också tillgodo beräkningsbara Under denna tid betraktas man inte som arbetslös och man kan därför inte få ersättning.

Överhoppningsbar tid

Tid som kan hoppas över är tid som vi av olika anledningar inte räknar med i arbetsvillkoret. I vissa fall kan du få räkna in arbetsdagar som ligger längre tillbaka i tiden än 12 månader. Tid som kan hoppas över är begränsad till 5 år. Ett arbetsvillkor kan alltså som längst ligga 6 år tillbaka i tiden.

Exempel på tid som kan hoppas över:
- Styrkt sjukdom
- Vård av barn/föräldrapenning i två år eller vård av adoptivbarn i två år efter barnets ankomst till familjen.
- Vård av närstående när helnärstående penning har lämnats.
- Tid då du inte har fått arbeta på grund av att du på uppdrag av socialnämnden tagit emot placerat barn.
- Tid då du inte har fått arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen, livsmedelslagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen.
- Heltidsstudier, avslutade eller definitivt avbrutna. Du planerar alltså inte att fortsätta studera. Om du är under 25 år behöver du även ha heltidsarbetat sammanhängande i minst 5 månader innan du började studera.
- Tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall.
- Frihetsberövande inom kriminalvårdens område. 
- Militär utbildning som rekryt inom Försvarsmakten och tid då du inte kunnat arbeta på grund av tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt (detta under förutsättning att månaden inte har ingått i arbetsvillkor) 
- Vistats utomlands till följd av att han/hon följt med sin maka/make, sambo vid dennes utlandsarbete. Arbetsgivaren ska ha sitt säte i Sverige och lönen betalas ut från Sverige
- Etableringsersättning.
- Arbete finansierat med särskilt anställningsstöd.

En kalendermånad kan bara vara överhoppningsbar om minst hälften av månaden består av överhoppningsbar tid. Har du arbetat så mycket att månaden kan räknas med i ett arbetsvillkor ingår den alltid i kvalifikationstiden oavsett vad du har gjort resten av tiden.

Tjänstledighet

Vid tjänstledighet kan det hända att du inte berättigad till ersättning. Kontakta kassan vad som gäller vid tjänstledighet.

Höjning av ersättning per dag under pågående ersättningsperiod 

- Efter det att förbundens löneförhandlingar avslutats. 
- Om du haft ett sammanhängande avbrott på minst 25 veckor på grund av arbete görs en prövning om din genomsnittliga arbetstid och inkomst kan höjas.

Vad händer när min ersättningsperiod är slut 

Om du fått information från oss att du inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor behöver du ta kontakt med din arbetsförmedlare som kan besluta om du ska delta i Jobb- och utvecklingsgarantin som är ett arbetsmarknadspolitiskt program.

Om du blir inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin får du aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Aktivitetsstödet motsvarar 65 procent av din tidigare genomsnittliga inkomst om du fortsätter att vara medlem hos oss. Om du avslutar ditt medlemskap påverkar det ersättningen från Försäkringskassan.