Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!
Glöm inte att skicka in din aktivitetsrapport!

Deltidsbrandman

En tjänst som deltidsbrandman är i normalfallet indelad i jourtid, utryckningar, övningar och materielvård. Jour- eller beredskapstid utan utryckning förekommer oftast veckovis, det innebär att du ska fylla i 100 procent under dessa veckor under förutsättning att jouren är förlagd måndag till söndag. Utryckningar ska redovisas som arbetade timmar på tidrapporten/kassakortet. Arbetsgivarintyg begärs in för endast utryckningarna. Jour, material och övningar redovisas på separat blankett. Kassan har skyldighet att utreda om tjänsten som deltidsbrandman kan godkännas som extraarbete. 


Mer information finns under godkänt extraarbete

Jourtid, övningar och materielvård ingår i bedömningen om det kan godkännas som extraarbete. Utryckningar ingår inte i extraarbetet och måste rapporteras på tidrapporten/kassakortet som arbete. Om extraarbetet utökas under arbetslösheten, upphör den att vara ett godkänt extraarbete. Det betyder att samtliga arbetade timmar ska rapporteras på tidrapporten/kassakortet. För att en deltidsanställd brandman ska kunna anses stå till arbetsmarknadens förfogande, krävs intyg från brandchefen där det styrks att brandmannen har löfte om att omedelbart befrias från sin tjänstgöringsskyldighet om hen skulle erbjudas ett arbete som inte kan förenas med deltidstjänsten som brandman.